Projectbeheersing binnen organisaties

Wij helpen u bij het organiseren van uw projectbeheersing. Hierbij komen alle beheer-aspecten aan bod. Onze kernactiveit is het succesvol inrichten van uw organisatie. Zodat het hele bedrijf meebeweegt in de richting van de beoogde oplossing.

Wij leveren hiervoor o.a. een advies over de inrichting en beheersing van de Projectorganisatie. Hieronder (punt 1 en 2) leest u waaruit dit advies bestaat:

 1. Scan huidige projectorganisatie;
 2. Advies inrichting projectbeheersing;
 3. Roadmap;
 4. Implementatie.

1 De scan

Tijdens deze scan kijken wij zorgvuldig naar de huidige werkwijze(n) en procedures/processen. Daarnaast spreken wij met diverse medewerkers van uw organisatie. Zo krijgen we een helder beeld van uw situatie en uw wensen.

In de scan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat voor soort organisatie, is er/het een projectorganisatie?
 • Is er een vorm van projectbeheersing?
 • Wat voor soort project(en) lopen er?
 • Is er een externe rapportage/ informatie plicht (Ministerie/ moedermaatschappij)?
 • Is er draagvlak bij de directie?
 • Wat is de beheers-ambitie?
 • Omgevingsanalyse
 • Afhankelijkheidsanalyse
 • Conclusie

2 Het advies

Met de resultaten van de organisatiescan geven we een advies over hoe de projectbeheersing op een werkbare en effectieve manier kan worden georganiseerd. De focus ligt op werkbaarheid, transparantie en voorspelbaarheid van de projecten.

DENED werkt zoveel mogelijk binnen de processen en systemen die al aanwezig zijn in uw organisatie. Zo sluit de voorgestelde werkwijze zo veel mogelijk aan op de bestaande situatie en wordt het primaire proces zo min mogelijk verstoord.

Ons advies richt zich op:

 • Inrichting projectbeheersing/- ondersteuning (hoe en waarom)
 • Benodigde functies/rollen
 • Benodigde processen (procuratie, meer-, minderwerk, wijziging)
 • Rapportageniveau structuur, verantwoording structuur

3 De roadmap

De roadmap is het plan van aanpak: de in kaart gebrachte weg naar beheersing Dit proces wordt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen en per fase besproken. Hierdoor wordt de aanpak eerder intern omarmd en de kans op succes vergroot.

Er wordt gekeken naar:

 • Wat hebben we nodig
 • Wie hebben we nodig
 • Prioritering aandachtspunten
 • Hoeveel tijd hebben we (nodig)
 • Wat is het beschikbare budget
 • Wat is ons mandaat

4 De implementatie

DENED voert de implementatie volgens de roadmap, per fase samen met de betrokken partijen uit. Processen/werkwijzen worden beschreven of herschreven en samen met de interne medewerkers vormgegeven.